OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI EDYCJA  2019- wymagania

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
              1. wariant podstawowy;  
              2. wariant rozszerzony

- stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.
Wariant podstawowy obejmuje:
                 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
                 • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).
Wariant rozszerzony obejmuje:
                  • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
                  • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
                  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

wariant podstawowy 50 000zł

wariant  rozszerzony  100 000 zł

-Dopuszcza się montaż kilku urządzeń na jednej konstrukcji.
 -Za urządzenia sprawnościowe uważa się urządzenia sprzyjające aktywności fizycznej i rozwojowi siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi u dzieci. Przez urządzenie rozumie się stanowisko, składające się z konstrukcji wraz z zamontowanym/mi na niej elementem sprawnościowymi/elementami sprawnościowymi.
 - Możliwe jest wykorzystanie istniejącego ogrodzenia terenu.

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
                       -do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
                       -do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.
2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
                       - dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
                       - dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

 

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:  

.

 

tel. 605 074 069

e mail: biuro@archikoncept.pl